Grichanov, I.Ya. 

    PAPERS ON TAXONOMY OF DIPTERA
    Last updated: 4 August 2023
    See complete LIST


1. Negrobov O.P., Grichanov I.Y. Novye i maloizvestnye vidy Dolichopodidae /Diptera/ yugozapada evropejskoj chasti SSSR. - Vest. Zool., 1979, N 2, p. 65-67. // New And Little-Known Species Of Dolichopodidae /Diptera/ In The South-West Of The European Part Of The Ussr.

3. Grichanov I.Y.,Negrobov O.P. Katalog semejstva Dolichopodidae /Diptera/ fauny SSSR. Voronezh. un-t. Voronezh, 1979. - 128 p. - Dep. in VINITI, Moscow 04.02.80, N 417-80 dep. // Catalogue For The Family Dolichopodidae /Diptera/ In The Ussr.

4. Negrobov O.P., Vanschuytbroeck P., Gritchanov I.J. 1981. The species of the genus Saccopheronta (Diptera, Dolichopodidae). - Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., v. 53, N 4. - 11 pp.

5. Negrobov O.P., Grichanov I.Y. Novye vidy dvukrylyh semejstva Dolichopodidae /Diptera/ iz Tadvikistana i Kirgizii. - Tr. Zool. in- t AN SSSR, 1982, t.110, p.105-108.// New Species Of The Family Dolichopodidae /Diptera/ From Tadjikistan And Kirghizia.

6. Negrobov O.P., Grichanov I.Y., Bakari K. New species of the genus  Rhaphium /Diptera, Dolichopodidae/ from Zaire.   - Entomol.  obozrenie, 1982,   t.61, N1, p. 190-194.. [in Russian]. [Engl. transl.: Entomol. Rev., 1982, 61(1), p. 184-188].

7. Negrobov O.P., Grichanov I.Y., Shamshev I.V. Obzor palearkticheskih vidov roda Teuchophorus Loew /Dolichopodidae, Diptera/. - Nauch. dokl. vyssh. shk. biol. n., 1984, N 9, p. 37 - 42. // Palearctic Species Of The Genus Teuchophorus Loew /Dolichopodidae, Diptera/: A Review.

Grichanov I.Y., Shamshev I.V. 1993. Argyra (Leucostola) negrobovi sp. n. from the Far East of Russia (Diptera: Dolichopodidae). - Dipt. Res., v. 4, N 4, p.191-194.

77. Grichanov I.Ya. 1995. The Afrotropical species of the genus Rhaphium Meigen (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.6, N 1, p. 19-31.

78. Grichanov I.Ya. 1995. Olegonegrobovia (Diptera:Dolichopodidae), new genus from Uganda - Int. J. Dipter. Res., v. 6, N2, p. 125-128.

79. Grichanov I.Ya. 1995. Afrotropical species of the subgenus Kalocheta Becker (Diptera: Dolichopodidae: Chrysosoma Guerin-Meneville). - Int. J. Dipter. Res., v.6, N 4, p.363-365.

84. Grichanov I.Ya. 1996. Bickelia (Diptera: Dolichopodidae), a new genus from Indian Ocean islands. - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 2, p. 119-122.

85. Grichanov I.Ya. 1996. Eight new species of the genus Mascaromyia Bickel (Diptera: Dolichopodidae) from Indian Ocean islands. - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 2, p. 109-118.

86. Grichanov I.Ya. 1996. Olegonegrobovia pappi sp.n. from Tanzania (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 2, p. 123-124.

87. Grichanov I.Ya. 1996. Afrotropical species of the genus Tenuopus Curran (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 2, p. 125-131.

88. Grichanov I.Ya. 1996. Afrotropical species of the genus Condylostylus Bigot (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 3, p. 217-222.

89. Grichanov I.Ya. 1996. Afrotropical species of the genus Ethiosciapus Bickel (Diptera: Dolichopodidae). - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 3, p. 223-227.

90. Grichanov, I.Ya. 1996. Four new species of the genus Amblypsilopus Bigot (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa and Papua New Guinea. - Int. J. Dipter. Res., v.7, N 4: 285--294.

91. Grichanov, I.Ya. 1996. The generic names in the family Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 7, N 4: 261--265.

96. Grichanov, I.Ya. 1997. Five new species of the genus Chrysosoma Guerin-Meneville (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. - Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 1, pp. 29--42.

97. Grichanov, I.Ya. 1997. Gigantosciapus (Diptera: Dolichopodidae), a new genus from Tropical Africa. - Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 2, pp. 79--83.

101. Grichanov, I.Ya. 1997. A brief review of the Afrotropical fauna of the subfamily Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae) with descriptions of new species. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 1, pp. 43--50.

102. Grichanov, I.Ya. 1997. Notes on Afrotropical and Palearctic species of the genus Thinophilus Wahlberg (Diptera: Dolichopodidae) with descriptions of new species. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 3, pp. 135--147.

103. Grichanov, I.Ya. 1997. Eight new species of Medetera Fischer von Waldheim (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 4, pp. 173-179.

104. Grichanov, I.Ya. 1997. Four new species of Saccopheronta Becker (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa with notes on the world fauna of the genus. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 3, pp. 123--134.

105. Grichanov, I.Ya.1997. A brief review of the Afrotropical fauna of the subfamily Hydrophorinae (Diptera: Dolichopodidae) with description of Cemocarus stuckenbergi sp.n. Int. J. Dipter. Res., v. 8, N 3, pp. 149--157.

Grichanov, I.Ya. 1997. Prohercostomus, a new subgenus of the genus Hercostomus Loew (Diptera: Dolichopodidae) from Baltic amber. - Paleontol. zhurn., no. 5, pp. 82--85 (in Russian). [Engl. transl.: Paleontol. J., 1997, vol. 31, no. 5, pp. 520--522].
 

116. Grichanov, I.Ya. 1998. Two new species of Urodolichus Lamb (Dipte- ra: Dolichopodidae) from Madagascar. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 1, pp. 23-26.

117. Grichanov, I.Ya. 1998. A new species of Dactylonotus Parent (Diptera: Dolichopodidae) from South Africa. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 1, pp. 27-29.

119. Negrobov, O.P. and Grichanov, I.Ya. 1998. Notes on several types of Afrotropical Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae) with some new records. Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., 68, pp. 143-149.

120. Grichanov, I.Ya. 1998. New data on Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae) with a revised catalogue and keys to Afrotropical species. Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., 68, pp. 79-130.

121. Grichanov, I.Ya. 1998. Two new species of Campsicnemus Haliday (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 2, pp. 109-113.

122. Grichanov, I.Ya. 1998. Afrotropical species of the genus Tachytrechus Haliday (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 2, pp. 115-122.

123. Grichanov, I.Ya. 1998. Two new species of Argyra Macquart (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 179-182.

124. Grichanov, I.Ya. 1998. Afrotropical species of the genus Acropsilus Mik (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 183-190.

125. Grichanov, I.Ya. 1998. Three new Afrotropical species of the Australian genus Corindia Bickel (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 191-194.

126. Grichanov, I.Ya. 1998. Two new species of Craterophorus Lamb (Diptera: Dolichopodidae) from Indian Ocean islands. Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 207-211.

127. Grichanov, I.Ya. 1998. Afrotropical species of the genus Thrypticus Gerstaecker (Diptera: Dolichopodidae) Int. J. Dipter. Res., v. 9, N3, pp. 213-220.

128. Grichanov, I.Ya. 1998. Afrotropical species of the genus Lichtwardtia Enderlein (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 9, N 3, pp. 221-236.

Grichanov, I.Ya. 1999. Afrotropical species of the genus Hercostomus Loew (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 10, N 1, pp. 7-44.

Grichanov, I.Ya. 1999. New species and new records of Afrotropical Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae). Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., 69 : 113-135.

Grichanov, I.Ya. 1999. A brief review of the Afrotropical fauna of the subfamily Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) with descriptions of a new genus and new species. Bull. Inst. roy. Sci. natur. Belg. Entomol., 69: 87-112.

136. Grichanov I.Ya. 1999. A check list of genera of the family Dolichopodidae (Diptera). Studia Dipterologica, 6(2): 327-332.

139. Grichanov, I.Ya. 2000. Dolichopodidae (Diptera: Empidoidea). In: Brandberg Massif. Cimbebasia, 16(9): 227-230

Grichanov, I.Ya. 2000. New Afrotropical Sympycninae and redescription of European Peloropeodes acuticornis (Oldenberg) (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 11, N 2, pp. 77-102.

Grichanov, I.Ya. 2000. Afrotropical Neurigoninae and notes on the diaphorine genus Dactylonotus PARENT (Diptera: Dolichopodidae). Belgian Journal of Entomology, 2: 257-271.

Grichanov, I.Ya. 2000. Notes on Dolichopodidae (Diptera) from Ukrainian and Baltic amber. Int. J. Dipter. Res., v. 11, N 3, pp. 129-131.

Grichanov, I.Ya. 2000. West-Palearctic species of the genus Ludovicius (Diptera: Dolichopodidae). Russian Entomol. J., 9(3):269-274.

Grichanov, I.Ya. 2000. New Afrotropical Sciapodinae and Medeterinae with a review of Namibian Dolichopodidae (Diptera) . Studia dipterologica, 7(2): 399-435.

Grichanov, I.Ya. 2001. Afrotropical Syntormon Loew and new synonyms in the genus Rhaphium Loew (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 12(4): 181-194.

151. Makhotkin A.G., Grichanov, I.Ya., Ovsyannikova E.I. 2001. Water traps for Diptera monitoring. Zashchita i Karantin Rastenii, 8: 36 (in Russian).

156. Grichanov, I.Ya., Roy Danielsson 2001. Dolichopodidae (Diptera) new to the fauna of Sweden. Entomologisk Tidskrift 122(3):131-134.
 

162. Grichanov, I.Ya., Ovsyannikova E.I. 2002. First data on fauna and ecology of Dolichopodidae (Diptera) of Pskov Region. Entomol. obozrenie., 81(4).
168. Grichanov, I.Ya. 2002. A check list of Swedish Dolichopodidae (Diptera). – Ent. Tidskr. 123(3):119-130.
169. Grichanov, I.Ya. 2002. A new species of Systenus Loew (Diptera: Dolichopodidae) from Israel. – Studia Dipterologica, 9(1):219-223.
170. Grichanov, I.Ya. 2002. A check list of Estonian Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 13(2): 127-133.
171. Grichanov, I.Ya. 2002. A check list of Yakutian Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 13(2): 121-125.

Grichanov I.Ya. 2003. Afrotropical predatory long-legged flies Dolichopodinae (Diptera: Dolichopodidae). Abstracts of XXVI Nordic-Baltic Congress of Entomology, Skalupes, Latvia, July 8-13, 2003: 15-16.

190. Grichanov, I.Ya. 2003. New Afrotropical Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae) with some new synonymy. Russian Entomol. J. 12(3): 329–346.
192. Grichanov, I.Ya. 2004. Review of Afrotropical Dolichopodinae (Diptera: Dolichopodidae). St.Petersburg: VIZR RAAS (Plant Protection News Suppl., ISSN 1815-3682): 244+1 pp.
193. Grichanov, I.Ya. 2004. A list of Dolichopodidae from the Tyresta National Park, Sweden, with description of a new species of the genus Rhaphium Meigen (Diptera). Zoosystematica Rossica, 2003, 12(2): 267-269.
194. Grichanov, I.Ya. & Polevoi, A.V. 2004. Dolichopodidae of Russian Karelia (Diptera). Zoosystematica Rossica, 2003, 12(2): 271-275.
197. Nartshuk E.P., Grichanov I.Ya., Ovsyannikova E.I., Saulich M.I. 2004. Area and zone of harmfulness of Opomyza florum (Fabr.) (Diptera, Opomyzidae). Vestnik zashchity rastenii (Plant Protection News) (Saint-Petersburg-Pushkin), 2: 88-89 (in Russian).
199. Kahanpää Jere & Grichanov I.Ya. 2004. A check-list of Finnish long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipter. Res., v. 15(1): 57-62.
200. Grichanov I.Ya. 2004. Dolichopodidae (Diptera) in the fauna of Murmansk Region. Int. J. Dipter. Res., v. 15(1): 63-72.
201. Grichanov, I.Ya. 2004. A revised check list of Swedish Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 15(2): 111-121.
202. Grichanov, I.Ya. 2004. Keys to Swedish genera and species of Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipter. Res., v. 15(2): 123-161.
205. Grichanov I.Ya. 2004. A preliminary list of Dolichopodidae (Diptera) of Abkhazia. Int. J. Dipter. Res., v. 15(3): 205-209.
206. Grichanov I.Ya., Ovsyannikova E.I., Saulich M.I., Shatalkin A.I. 2005. Area and zone of harmfulness of Chamaepsila rosae (Fabr.) (Diptera, Psilidae). Vestnik zashchity rastenii (Plant Protection News) (Saint-Petersburg-Pushkin), 1: 72-74 (in Russian; Engl. transl.: Plant Protection News, 2005, 1: 69-71).
Grichanov, I.Ya. 2005. Systematic notes on Dolichopodidae (Diptera) of Tristan da Cunha. Zoosystematica Rossica, 14(1): 171-172.
Negrobov, O.P. & Grichanov, I.Ya. 2005. A new species of the genus Diaphorus from Tajikistan (Diptera, Dolichopodidae). Zoosystematica Rossica, 14(1): 169-170.
Grichanov I.Ya. 2009. Systematics of the genus Euxiphocerus Parent 1935 (Diptera, Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bull. 5(1): 127-131.
Grichanov I.Ya. 2009. A new species of Campsicnemus Haliday from Azerbaijan with a key to the Palearctic species of the genus (Diptera: Dolichopodidae). Far Eastern entomologist 198: 1-16. http://www.biosoil.ru/fee/
Grichanov I.Ya. 2009. Review of the genus Dolichophorus Lichtwardt, 1902 (Diptera: Dolichopodidae, Medeterinae). Far Eastern Entomologist 201: 1-16.http://www.biosoil.ru/fee/
Grichanov I.Ya. 2009. A new species of Dolichopus Latreille, 1796 from Tajikistan (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bull. 5(2): 275-276.
Grichanov, I. Ya. et Mostovski, M. B. 2009. Long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) in the collection of the Natal Museum: A review of C.H. Curran’s types, new synonyms, and new combinations. Zootaxa 2194: 37-53.
Grichanov, I. Ya. et Mostovski, M. B. 2009. Discovery of Systenus in the Afrotropical Region with a description of a new species (Diptera: Dolichopodidae). Zoosystematica Rossica, 18(2): 285-290.
Grichanov I.Ya., Tomkovich K.P. 2009. New data on the distribution of Dolichopodidae (Diptera) in Azerbaijan. Int. J. Dipterol. Res., 20(2): 99-110.
Grichanov I.Ya. et Vikhrev N.E. 2009. Mediterranean species of the Medetera plumbella species group with description of a new peculiar species from Morocco. Zootaxa 2170: 46-52.
Grichanov I.Ya. et Volfov B.I. 2009. A new and rare species of the genus Campsicnemus Walker (Diptera, Dolichopodidae) in the fauna of Russia. Entomologicheskoe obozrenie, 88(3): 685-688 (in Russian; English translation: Entomological Review, 89(8): 962-964).

2010
309. Negrobov O.P. & Grichanov I.Ya. 2010. A new species of the genus Sciapus Zeller (Diptera: Dolichopodidae) from Caucasus. Far Eastern Entomologist 204: 6-8.
310. Grichanov I.Ya. 2010. Palearctic species of the Medetera senicula species group (Diptera: Dolichopodidae) with description of a new species from Tunisia. Russian Entomol. J. 19(1): 71–75.
311. Grichanov I.Ya. 2010. Two new genera of Systenini from South Africa and Madagascar (Diptera: Dolichopodidae: Medeterinae). Int. J. Dipterol. Res., 21(1): 79–90.
317. Grichanov I.Ya., Smirnov S.N. 2010. Methodical features of insect digital photographing by use of compound stereomicroscope. In: International conference – Databases and information technologies for diagnostics, monitoring and forecasting the major weed plants, plant pests and diseases (St.Petersburg – Pushkin, June 14-17, 2010). Abstracts. – St.Petersburg – Pushkin, 2010: 33-36.
320. Grichanov I.Ya. 2010. New Dolichopodidae in the fauna of Denmark (Diptera). Entomologiske Meddelelser, 73(1): 63–66.
321. Tonguc A., Grichanov I., Koc H., Ozgul O., Barlas M. 2010. Contributions to the Dolichopodidae (Diptera) fauna of Turkey. J. Entomol. Res. Soc., 12(2): 103-107.
322. Grichanov I.Ya. 2010. Species of the genus Argyrochlamys Lamb, 1922 (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bull. 6(1): 113-115.
323. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya. 2010. The Rhaphium crassipes species group in the Palearctic Region with the description of a new species from Uzbekistan (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bull. 6(1): 117-122.
324. Grichanov I.Ya. 2010. West-Palearctic species of the genus Neurigona Rondani (Diptera: Dolichopodidae). Russian Entomol. J. 19(3): 249–256.
325. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya. 2010. New data on Dolichopodidae (Diptera) from Kazakhstan and Kyrgyzstan. Ukrainska entomofaunistyka, 1(2): 33-34.
326. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P., Volfov B.I., Kustov S.Yu. 2010. History of faunal investigation of predatory flies of the family Dolichopodidae (Diptera) in the North-Western Caucasus. In: Biological plant protection as the basis for stabilizing agroecosystems. Issue 6. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 50th Anniversary of ARRBPP "Biological Plant Protection as the Basis for Ecological Agriculture and Phytosanitary Stabilization of Agrocenosis", September 21-24, 2010. Ed. by V.D. Nadykta et al. Krasnodar: VNIIBZR: 239-244 (in Russian).
328. Grichanov I.Ya. 2010. A new species of Condylostylus Bigot, 1859 (Diptera: Dolichopodidae) from Tanzania and a new generic synonym. Far Eastern Entomologist 216: 1-10.
331. Grichanov I.Ya. 2010. Discovery of Griphophanes Grootaert & Meuffels and Nepalomyia Hollis in the Afrotropical Region with a key to Afrotropical genera of Peloropeodinae (Diptera: Dolichopodidae). Zootaxa 2668: 1–20.
332. Grichanov I.Ya. 2010. A new genus of Dolichopodini from Tropical Africa (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipterol. Res., 21(3): 183–194.
335. Grichanov I.Ya. 2010. A checklist of afrotropical genera of the family Dolichopodidae (Diptera). Int. J. Dipterol. Res., 21(3): 203–218.
336. Grichanov I.Ya. 2010. Discovery of Xanthochlorus in the Afrotropical Region with a key to species of the Xanthochlorus helvinus species group (Diptera: Dolichopodidae). Int. J. Dipterol. Res., 21(3): 219-223.
337. Grichanov I.Ya., Alikhani M. and Rabieh M.M. 2010. New data on the distribution of Dolichopodidae (Diptera) in Iran. Int. J. Dipterol. Res., 21(3): 195-201.
338. Grichanov I.Ya. and Tonguc A. 2010. New contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) fauna and taxonomy. Int. J. Dipterol. Res., 21(3): 225-229.
339. Grichanov I.Ya. 2010. First Records of Dolichopodidae (Diptera) from Kaluga Region of Russia. Ukrainska entomofaunistyka, 1(3): 19–22.
340. Grichanov I.Ya. 2010. First Data on Dolichopodidae (Diptera) of Khanty-Mansi Autonomous Region of Russia. Ukrainska entomofaunistyka, 1(3): 23–28.
341. Grichanov I.Ya. 2010. Aphasmaphleps, a new genus of long-legged flies from Senegal, with a key to the genera of Afrotropical Diaphorinae (Diptera: Dolichopodidae). African Invertebrates 51 (2): 405-412.
342. Grichanov I., Tonguc A. 2010. New Contribution to the Turkish Dolichopodidae (Diptera) Fauna. Acta Zoologica Bulgarica 62(3): 355-357.
343. Grichanov I.Ya. 2010. A new genus of Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) from Baltic amber (Diptera). Caucasian Entomological Bull. 6(2): 209-212.

2011

346. Grichanov I.Ya. 2011. New species and new records of Dolichopodidae (Diptera) from Astrakhan Region of Russia. Russian Entomol. J. 20(1): 75-80.
347. Grichanov I.Ya. 2011. Three new genera of Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) from Old World tropics and Australasia. Far Eastern Entomologist 225: 1-16. [open access]
348. Grichanov I.Ya., Selivanova O. V., Negrobov O.P. 2011. A brief synopsis of Palearctic genera of the family Dolichopodidae (Diptera). Ukrainska entomofaunistyka 2(2): 11–40. [open access: https://sites.google.com/site/ukrentfau/contents-1].
349. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P., Selivanova O. V. 2011. Keys to Palaearctic subfamilies and genera of the family Dolichopodidae (Diptera). CESA News 62: 13-46, 195 figs. [open access: http://www.archive.org/details/CentreForEntomologicalStudiesAnkaraCesaNewsNr.62].
350. Grichanov I.Ya., Mostovski M.B. & Muller B. 2011. New records of Afrotropical Dolichopodidae (Diptera) from the collection of Natal Museum (1). International Journal of Dipterological Research. 22(1): 3–9.
351. Grichanov I.Ya., Mostovski M.B. & Muller B. 2011. New records of Afrotropical Dolichopodidae (Diptera) from the collection of Natal Museum (2). International Journal of Dipterological Research. 22(2): 81–98.
352. Grichanov I.Ya., Kirk-Spriggs A.H., and Grootaert P. 2011. New records of Dolichopodidae (Diptera: Empidoidea) from the Democratic Republic of Congo. CESA News 64: 12-22, 16 figs. [open access: http://www.archive.org/details/CentreForEntomologicalStudiesAnkaraCesaNewsNr.64].
353. Grichanov I.Ya. 2011. An illustrated synopsis and keys to afrotropical genera of the epifamily Dolichopodoidae (Diptera: Empidoidea). Priamus Supplement 24: 1-98, 305 figs. ISSN 1015-8243. [open access: http://www.archive.org/details/CentreForEntomologicalStudiesAnkaraPriamusSupplement24].
354. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P. 2011. A checklist of Palearctic genera of the family Dolichopodidae (Diptera). International Journal of Dipterological Research 22(2): 65-80.
355. Grichanov I.Ya. 2011. Interactive Database DoliBank: A checklist of species of the family Dolichopodidae (Diptera) of the World. CITIS registration No 50201151234/27.09.2011. http://www.rntd.citis.ru/php/rntd4.php?pageno=89; http://dolicho.narod.ru/Genera3.htm.
358. Grichanov I.Ya., G.C. M?ller, Z.A. Yefremova, V.D. Kravchenko, M.M. Traore. 2011. On the distribution of Diaphorus lawrencei Curran (Diptera: Dolichopodidae) in tropical Africa. Ukrainska entomofaunistyka 2(5): 17-19. [open access: https://sites.google.com/site/ukrentfau/contents-1].
359. Grichanov I.Ya. 2011. A key to the afrotropical genera of the subfamily Dolichopodinae with descriptions of new taxa (Diptera: Dolichopodidae). Far Eastern Entomologist 234: 1-33. [open access: http://www.biosoil.ru/fee/].
360. Grichanov I.Ya. 2011. History of investigation of Dolichopodidae (Diptera) in the Afrotropical Region: from Wiedemann to Negrobov. In: Negrobov O.P., ed. Modern Problems of Entomology. Voronezh: VSU: 51-54.
361. Selivanova O.V., Negrobov O.P., Grichanov I.Ya. 2011. History of investigation and current status of species of the genus Hydrophorus (Dolichopodidae, Diptera) of the word fauna. In: Negrobov O.P., ed. Modern Problems of Entomology. Voronezh: VSU: 103-106.
362. Grichanov I.Ya. 2011. First records of Dolichopodidae (Diptera) from Kaliningrad Region of Russia. CESA News 69: 3-7. [open access]
365. Grichanov I.Ya. 2011. Species of the genus Telmaturgus Mik, 1874 (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bulletin 7(2): 229-232.
366. Grichanov I.Ya. 2011. On the Dolichopodidae (Diptera) fauna of Gabon. An International Journal of Dipterological Research, 22(3): 131-137.

2012

367. Grichanov I.Ya. 2012. New records of Dolichopodidae from the Caucasus (Diptera: Empidoidea). Cesa News 72: 13–22, 5 figs. [open access]
368. Grichanov I.Ya. 2012. Shamshevia, a new genus of long-legged flies from Namibia (Diptera: Dolichopodidae: Diaphorinae). Journal of Natural History, 46(9-10): 557-563.
369. Grichanov I.Ya. 2012. Description of female and new records of Shamshevia hoanibensis Grichanov from Namibia (Diptera: Dolichopodidae). Cesa News 75: 6–7, 2 figs. [open access]
370. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P., Selivanova O.V. 2012. A review of Palaearctic Teuchophorus Loew (Dolichopodidae, Diptera) with an updated catalog and revised key to species. Russian Entomological Journal, 21(1): 89-96.
371. Grichanov I.Ya. 2012. Review of Campsicnemus species from the Atlantic Ocean islands (Diptera: Dolichopodidae). European Journal of Taxonomy 11: 1-12.
372. Grichanov I.Ya. 2012. Review of the genus Peodes Loew. Far Eastern Entomologist 245: 1-8. [open access]
373. Capellari R.S. & Grichanov I.Ya. 2012. Review of the Afrotropical genus Aphasmaphleps Grichanov (Diptera: Dolichopodidae). African Invertebrates 53(1): 35-46.
374. Grichanov I.Ya. 2012. Discovery of Shamshevia Grichanov in the Oriental Region (Diptera: Dolichopodidae). Zootaxa, 3329: 64-68.
376. Grichanov I.Ya. 2012. Systematics of the genus Katangaia Parent, 1933 (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bulletin, 8(1): 165-167, 1 pl.
377. Grichanov I.Ya. 2012. New rank for Dolichopodidae, Microphoridae and Parathalassiinae – epifamily Dolichopodoidae (Insecta: Diptera) [p. 120]. XIV Congress of the Russian Entomological Society, Saint Petersburg, August 27 - September 1, Materials of the Congress, 499 pp. (in Russian).
380. Grichanov I.Ya. 2012. A new species of Campsicnemus from the Far East of Russia with some new records (Dolichopodidae, Diptera). Amurian zoological journal 4(3): 250-252.
381. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P., Przhiboro A.A., Ovsyannikova E.I. 2012. On the Dolichopodidae fauna of Crimea (Diptera). Cesa News 82: 1–13, 11 figs. [open access]. [Corrigendum: Cesa News 84: 121, Fig. 4].
388. Grichanov I.Ya. 2012. On the Dolichopodidae fauna of Sierra Leone (Diptera). Cesa News 84: 1–11, 26 figs. [open access].
389. Grichanov I.Ya. 2012. A new species of the genus Cymatopus Kertesz (Diptera: Dolichopodidae) from Madagascar. Zoosystematica Rossica, 21(2): 308–311.
390. Selivanova O.V., Negrobov O.P., Grichanov I.Ya. 2012. A new species of the genus Campsicnemus Haliday (Diptera: Dolichopodidae) from Kyrgyzstan. Zoosystematica Rossica, 21(2): 314–317.
391. Grichanov I.Ya. 2012. A new species of Dolichopus Latreille, 1796 from Turkey (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bulletin 8(2): 316-318.
392. Shamshev I.V., Grichanov I.Ya. 2012. On the 70th anniversary of O.P. Negrobov. Entomologicheskoe Obozrenie, 91(4): 850-852. (in Russian).
393. Grichanov I.Ya. 2012. A new peculiar species of Chrysotus from the Far East of Russia (Dolichopodidae, Diptera). Amurian zoological journal, 4(4): 333-335.
394. Grichanov I.Ya., Volfov B.I., Kustov S.Yu. 2012. Sybistroma transcaucasica (Stackelberg, 1941). In.: Zamotajlov A.S., ed. Red Data Book of Republic of Adygheya. Part 2. Animals. Second edition. Maykop: Kachestvo, p. 203 (in Russian).
395. Grichanov I.Ya., Volfov B.I., Kustov S.Yu. 2012. Sciapus polozhentsevi Negrobov, 1977. In.: Zamotajlov A.S., ed. Red Data Book of Republic of Adygheya. Part 2. Animals. Second edition. Maykop: Kachestvo, p. 204 (in Russian).
396. Volfov B.I., Grichanov I.Ya., Kustov S.Yu. 2012. Dolichopus ciscaucasicus Stackelberg, 1927. In.: Zamotajlov A.S., ed. Red Data Book of Republic of Adygheya. Part 2. Animals. Second edition. Maykop: Kachestvo, p. 205 (in Russian).

2013

398. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya. 2013. On the distribution of Dolichopus humilis Van Duzee in the Palaearctic Region and a new synonym (Diptera: Dolichopodidae: Dolichopus latipennis species group). Zootaxa 3599 (5): 499–500.
400. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P., Editors. 2013. Fauna and taxonomy of Dolichopodidae (Diptera). Collection of papers. St.Petersburg: VIZR RAAS, 96 p. (Plant Protection News Suppl., ISSN 1815-3682).
401. Grichanov I.Ya. 2013. Systematic notes on West-Palearctic species of the genus Syntormon Loew (Diptera: Dolichopodidae). In: Grichanov I.Ya., Negrobov O.P. (Editors). Fauna and taxonomy of Dolichopodidae (Diptera). Collection of papers. St.Petersburg: VIZR RAAS (Plant Protection News Suppl., ISSN 1815-3682): 3-26.
402. Grichanov I.Ya. 2013. Afrotropical species of the genus Asyndetus Loew (Diptera: Dolichopodidae) with notes on some Palaearctic and Oriental species. In: Grichanov I.Ya., Negrobov O.P. (Editors). Fauna and taxonomy of Dolichopodidae (Diptera). Collection of papers. St.Petersburg: VIZR RAAS (Plant Protection News Suppl., ISSN 1815-3682): 27-46.
403. Negrobov O.P., Selivanova O.V., Grichanov I.Ya. 2013. Re-description of male and first record of Chrysotus pilitibia Negrobov et Maslova from Mongolia (Dolichopodidae, Diptera). CESA News, 89: 3-6, 5 figs. (Open access).
404. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya., Selivanova O.V. 2013. On the distribution of Syntormon pennatus Ringdahl in the Palaearctic Region and a new synonym (Diptera: Dolichopodidae). CESA News, 89: 6-8, figs. (Open access).
409. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya., Selivanova O.V. 2013. Re-description of male and first record of Syntormon filiger Verrall from Mongolia (Diptera: Dolichopodidae). CESA News, 90: 18-21, 6 figs. (Open access).
410. Khaghaninia S., Gharajedaghi Y. and Grichanov I. 2013. Additional notes about long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) in East Azerbaijan province of Iran. Biharean Biologist 7(1): 42-47.
412. Grichanov I.Ya. 2013. A new species of Thambemyia Oldroyd, 1956 from Gujarat, India (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bulletin 9(1): 191-193.
413. Grichanov I.Ya. 2013. Species of the genus Trigonocera Becker (Diptera: Dolichopodidae). Journal of Insect Biodiversity 1(6): 1-14. http://dx.doi.org/10.12976/jib/2013.1.6, http://www.insectbiodiversity.org.
414. Tonguc A., Barlas M., Grichanov I.Ya. 2013. New records of Dolichopodidae (Empidoidea) from inner western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Zoology, 37(6): 713-716. DOI: 10.3906/zoo-1212-17.
415. Khaghaninia S., Gharajedaghi Y., Grichanov I.Ya. 2013. Study of the genera Hercostomus Loew, 1857 and Poecilobothrus Mik, 1878 (Diptera: Dolichopodidae) in Kandovan Valley with new records for Iran. Biharean Biologist 7(2): 73-79. http://biozoojournals.3x.ro/bihbiol/index.html.
416. Grichanov I.Ya. 2013. West Palaearctic species of the genus Diostracus Loew, 1861 (Diptera: Dolichopodidae). European Journal of Taxonomy 61: 1-14.
422. Grichanov I.Ya. 2013. Afrotropical species of the genus Micromorphus Mik, 1878 (Diptera: Dolichopodidae). Euroasian Entomological Journal 12(6): 607-611.
423. Negrobov, O.P., Grichanov, I.Y. and Selivanova O.V. 2013. Palearctic species of the Rhaphium albifrons group (Diptera: Dolichopodidae). Euroasian Entomological Journal 12(6): 601-606. (Open access).
424. Kazerani F., Khaghaninia S., Grichanov I.Ya. 2013. The genus Rhaphium Meigen, 1803 (Diptera: Dolichopodidae) in Iran, with new species records for the country. Studia dipterologica 20(1): 113–119.
2014
426. Khaghaninia S., Gharajedaghi Y. and Grichanov I.Ya. 2014. The Dolichopus plumipes species group in the Palaearctic Region with the description of a new species from Iran (Diptera: Dolichopodidae). Journal of Insect Biodiversity 2(1): 1-9. (Open access).
427. Kazerani F., Khaghaninia S., Grichanov I. 2014. The genus Dolichopus Latreille diversity in three different habitats of East Azerbaijan province, with new records for Iran. Arxius de Miscel•l?nia Zool?gica, 2013, 11: 134–152. (Open access).
428. Kazerani F., Khaghaninia S., Grichanov I. 2014. The subfamily Diaphorinae Schiner, 1864 (Diptera: Dolichopodidae) in East Azerbaijan Province with four new species records for Iran. Efflatounia (Efflatoun's Journal of Entomology) 14: 1-8.
429. Kazerani, F., Khaghaninia, S. and Grichanov, I.Ya. 2014. New faunistic records of the subfamily Sympycninae (Diptera, Dolichopodidae) from Iran. Polish journal of entomology 83(1): 61–69. http://dx.doi.org/10.2478/pjen-2014-0004.
430. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P. & Selivanova O.V. 2014. Two new genera of Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) from Baltic amber and some new combinations. Russian Entomological Journal 23(1): 61–70.
431. Khaghaninia S., Gharajedaghi Y. and Grichanov I. 2014. A contribution to the knowledge of the family Dolichopodidae (Diptera) in East Azerbaijan province of Iran. Check List: The Journal of Biodiversity Data 10(3): 588-593. DOI: http://dx.doi.org/10.15560/10.3.588.
432. Kazerani, F., Khaghaninia, S., Talebi, A.A. & Grichanov, I.Ya. 2014. Annotated catalogue of Iranian long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae). In: 8th International Congress of Dipterology, Potsdam 2014, Abstract volume: 163.
433. Grichanov, I.Ya., Kaae M., Pape T. 2014. Discovery of Setihercostomus Zhang et Yang in the Afrotropical Region (Diptera: Dolichopodidae). Zootaxa 3861 (6): 598–600. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3861.6.7.
434. Grichanov, I.Ya., Kazerani, F. 2014. A new species of Sybistroma Meigen (Diptera: Dolichopodidae) from the Middle East with a key to West-Palaearctic species of the genus. Zootaxa 3866 (4): 572–582. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3866.4.7.
435. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P. 2014. Palaearctic species of the genus Sciapus Zeller (Diptera: Dolichopodidae). St.Petersburg: VIZR, 84 p. (¯Plant Protection News Supplements›, N13). ISBN 978-5-93717-061-3. Available from: http://www.vestnik.iczr.ru/supplement/indexe.html; https://archive.org/details/GrichanovNegrobov2014Sciapus (accessed 26 September 2014)
436. Kazerani, F., Khaghaninia, S., Talebi, A.A. & Grichanov, I.Ya. 2014. Faunistic survey of Dolichopodidae in forests of northern Iran with nine species as new records for the country. Zoology and Ecology 24(3): 266-273. DOI:10.1080/21658005.2014.937926
437. Kechev M., Negrobov O., Grichanov I.Ya. 2014. Diversity of long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) along the banks of the Omurovska River (Bulgaria), with the description of a new species of the genus Teuchophorus Loew. Acta Zoologica Bulgarica 66(3): 317-323.
438. Grichanov, I.Ya. 2014. Alphabetic list of generic and specific names of predatory flies of the epifamily Dolichopodoidae (Diptera). St.Petersburg: VIZR, 544 p. (¯Plant Protection News, Supplements›, N14). Urn:lsid:zoobank.org:pub:CCB967E9-07BA-4F9F-95F0-DB25C5468845. Available from: http://www.vestnik.iczr.ru/supplement/indexe.html; https://archive.org/details/Grichanov2014DoliBank (accessed 24 October 2014).
440. Kazerani, F., Khaghaninia, S., Talebi A.A., Gharajedaghi Y. & Grichanov, I.Ya. 2014. New Records of Long-Legged Flies (Diptera: Dolichopodidae) from Iran. Acta entomologica serbica 19(1/2): 25-32.
441. Kazerani, F., Khaghaninia, S., Talebi, A.A. & Grichanov, I.Ya. 2014. New data on the subfamily Sympycninae Aldrich, 1905 (Diptera, Dolichopodidae) from Iran. Dipterists Digest 21(2): 143-149.
2015
442. Grichanov, I.Ya. 2015. Palaearctic species of the Hercostomus plagiatus group (Diptera: Dolichopodidae) with description of a new species from the Middle East. Zootaxa 3918 (3): 424-432.
445. Kazerani, F., Khaghaninia, S., Talebi, A.A. & Grichanov, I.Ya. 2015. Genus Sciapus (Diptera: Dolichopodidae) in Iran, with description of one new species and new records. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 55(1), 401-409. IF 0.574.
446. Grichanov Igor Ya., Ovsyannikova Elena I. 2015. First records of Dolichopodidae from Orel Region of Russia (Diptera: Empidoidea). CESA News 108: 1-5. [open access]
451. Grichanov, I.Ya. 2015. New species of Cryptophleps Lichtwardt (Diptera: Dolichopodidae) with a key to the Afrotropical and Palaearctic species of the genus. Zootaxa 4007 (2): 259–266.
452. Kaae M. E., Grichanov I. & Pape T. 2015. Pseudoparaclius Grichanov (Diptera: Dolichopodidae) - a new species from Udzungwa Mountains National Park, Tanzania, and a key to known species. Zootaxa. 4018 (1): 137–145.
453. Grichanov I.Ya. 2015. A new species of Diostracus Loew (Diptera: Dolichopodidae) from the Yunnan Province of China. Far Eastern Entomologist. N 300: 12-16.
454. Grichanov Igor Ya., Ovsyannikova Elena I. 2015. New records of Dolichopodidae from Pskov Region of Russia (Diptera: Empidoidea). CESA News 110: 1-5. [open access]
455. Grichanov Igor Ya., Kustov Semen Yu., Gladun Vladimir V. 2015. New records of Dolichopodidae from Crimea (Diptera, Empidoidea). Cesa News 112: 9-14, 9 figs.

2016

457. Tonguc Alper, Grichanov I.Ya. & Naglis Stefan. 2016. Checklist of the Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) of Turkey. Turkish Journal of Zoology 40(1): 14-26.
458. Grichanov I.Ya. 2016. Two new species of Campsicnemus Haliday, 1851 from India with notes on some Oriental Dolichopodidae (Diptera). Halteres, Vol. 7: 35-42. http://www.antdiversityindia.com/
460. Kustov S.Yu., Grichanov I.Ya. Getman A.A. 2016. The Empidoidea (Diptera) of the Utrish Nature Reserve, Russia. Halteres, 7, 46-63. http://www.antdiversityindia.com/
461. Grichanov I.Ya. 2016. Two new species of Dactylonotus Parent, 1934 (Diptera: Dolichopodidae) from South Africa and a key to Afrotropical species. European Journal of Taxonomy 175: 1–9. http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2016.175 [open access].
464. Grichanov I.Ya., R. S. Capellari, D. J. Bickel. 2016. New and little-known species of the genus Urodolichus Lamb, 1922 (Diptera: Dolichopodidae). Far Eastern Entomologist 310: 1-10. [open access].
466. Grichanov I.Ya. 2016. On the Dolichopodidae (Diptera: Empidoidea) from Serbia. Acta entomologica serbica, 2016, 21: [1–11]. [open access: http://aes.bio.bg.ac.rs/index.php/aes/article/view/64/pdf_1].
467. Grichanov I.Ya. 2016. A new peculiar species of Dolichopus from Yunnan Province of China (Dolichopodidae, Diptera). Russian Entomological Journal 25(2): 177–180.
469. Grichanov I.Ya. 2016. A new species of Cyrturella Collin, 1952 (Diptera: Dolichopodidae) from Egypt. Caucasian Entomological Bull. 12(1): 171–173.
472. Grichanov I.Ya., Ovsyannikova E.I. 2016. First data on Dolichopodidae from Chechnya, Russia (Diptera). Russian Entomological Journal 25(3): 287–291.
473. Grichanov I.Ya. 2016. Genus Arabshamshevia Naglis in the Palaearctic Region (Diptera: Dolichopodidae). Israel Journal of entomology, Vol. 46, pp. 93–98 (open access).
476. Negrobov O.P., Barkalov A.V., Selivanova O.V., Grichanov I.Ya. 2016. Two new species of the genus Sympycnus (Diptera, Dolichopodidae) from Siberia and Russian Far East. Euroasian Entomological Journal, 15(4): 330–334. [In Russian].
477. Ahmadi A., Gheibi M., Ostovan H., Hesami S., Grichanov I.Ya. 2016. New records of Dolichopodidae (Diptera) from Central Provinces of Iran. Halteres 7: 191-196, doi:10.5281/zenodo.19241. http://www.antdiversityindia.com/
478. Grichanov I.Ya., Ahmadi A. 2016. On the distribution of Liancalus virens (Scopoli, 1763) (Diptera: Dolichopodidae). Fly Times, 57: 6-10. Available on-line at http://www.nadsdiptera.org/News/FlyTimes/issue57.pdf.
479. [Grichanov I.Ya., Ovsyannikova E.I., Saulich M.I.] Fig. 1. Area of Phorbia fumigata in Russia. Fig. 2. Area of Zabrus tenebrioides in Russia. In: Khilevskii V.A. Winter wheat protection against Zabrus tenebrioides and Phorbia fumigata. Saarbrucken: Lambert, 2016. 200 p. [P. 12, fig. 1; P. 32, fig. 2].
480. Grichanov I.Ya. 2016. Review of faunal investigation of predatory flies of the family Dolichopodidae (Diptera) in Iran. Acta Biologica Sibirica, 2 (4): 11–14. http://journal.asu.ru/index.php/biol/issue/view/88/showToc.
481. Grichanov I.Ya., Ahmadi A. 2016. A new peculiar species of Poecilobothrus from Iran (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bulletin 12(2): 313-316. http://www.ssc-ras.ru/en/journal/caucasian_entomological_bulletin/electronic_c/
2017
482. Grichanov I.Ya. 2017. A new species of Chrysotus Meigen, 1824 (Diptera: Dolichopodidae) from Dominican Republic. Neotropical Entomology 46(1): 133–135. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13744-016-0447-1.
483. Kustov S.Yu. Problems of Empidoidae protection (Diptera: Empididae, Hybotidae, Atelestidae, Brachystomatidae) in the Northwest Caucasus. Editor Igor Ya. Grichanov. St.Petersburg: VIZR, 2017, 103 p. (¯Plant Protection News, Supplements›, N 20). ISBN 978-5-93717-060-6.
486. Shpanev A.M., Golubev S.V., Shamshev I.V., Grichanov I.Ya. 2017. Predatory flies in field agroÓenoses of Northwest of Non-Chernozem zone of Russia. Vestnik zashchity rastenii (Plant Protection News) (Saint-Petersburg-Pushkin), 1(91): 42-48 (in Russian).
487. Grichanov, I.Ya. 2017. Alphabetic list of generic and specific names of predatory flies of the epifamily Dolichopodoidae (Diptera). 2nd ed. St.Petersburg: VIZR, 563 p. (¯Plant Protection News, Supplements›, N23).
488. Ahmadi A., Gheibi M., Ostovan H., Hesami S., Grichanov I.Ya. 2017. New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) of Iran. Russian Entomological Journal. Vol.26. No.1: 65–70. http://kmkjournals.com/upload/PDF/REJ/26/ent26_1_065_070_Ahmadi_et_al_for_Inet.pdf
490. Grichanov, I.Ya. & Brooks, S.E. (2017, accepted). 56 Dolichopodidae (long-legged flies) [P. 485–540]. In: Kirk-Spriggs, A.H. & Sinclair, B.J. (Eds.), Manual of Afrotropical Diptera, Volume 1. SANBI Publications, Pretoria.
491. Grichanov I.Ya. 2017. First data on Dolichopodidae (Diptera) of the Tigirekskii Nature Reserve (Altai Territory, Russia). Acta Biologica Sibirica, 3(1), 34-39.
492. Grichanov Igor Ya., Ahmadi Azam. Palaearctic species of the genus Lamprochromus Mik, 1878 (Diptera: Dolichopodidae). Far Eastern Entomologist 336: 1-12.
493. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya., Selivanova O.V. 2017. Review of East Palaearctic species of Sympycnus Loew, 1857, with a key to species. Zootaxa 4277(4): 531-548.
495. Grichanov I.Ya. 2017. A new species of Dolichopus from the Siberian Republic of Khakassia (Diptera: Dolichopodidae: Dolichopus latipennis species group). Amurian zoological journal, 2016, 8(4): 250-253.
496. Grichanov I.Ya. 2017. Speciation of Mascaromyia Bickel (Diptera: Dolichopodidae) on Reunion Island. Israel Journal of entomology 47: 9-18.
497. Grichanov I.Ya, Ovsyannikova E.I. 2017. First data on Dolichopodidae (Diptera) of the West Kotlin Nature Reserve (Saint Petersburg, Russia). Acta Biologica Sibirica, 2 (4): 11-14. http://journal.asu.ru/index.php/biol/article/view/2732
498. Grichanov, I.Ya., Ahmadi, A. (2017). Studying predatory Dolichopodidae (Diptera) in Iran. In: XVth Congress of the Russian Entomological Society, Russia, Novosibirsk, July 31 - August 7, 2017. Materials of the Congress. Novosibirsk: Garamond, 37-38.
502. Grichanov I.Ya. 2017. A new species of Diostracus Loew, 1861 (Diptera: Dolichopodidae) from China with a key to species from the Yunnan Province. Caucasian Entomological Bulletin 13(1): 127-130.
503. Grichanov I.Ya. 2017. A new species of Diostracus Loew, 1861 (Diptera: Dolichopodidae) from China with a key to species from the Yunnan Province. Caucasian Entomological Bulletin 13(1): 127-130.
504. Grichanov, I.Ya., Ahmadi, A. (2017). A new species of Medetera Fischer Von Waldheim, 1819 (Diptera: Dolichopodidae) from Iran. Far Eastern Entomologist, 339, 12–15. http://biosoil.ru/Files/FEE/00000876.pdf
509. Grichanov I.Ya. 2017. An annotated checklist of Dolichopodidae (Diptera) of Israel and adjacent territories. Acta Biologica Sibirica, 3(4), 6–19.
510. Grichanov I.Ya., Kosterin O.E., Ahmadi A. 2017. New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Novosibirsk Region of Russia. Acta Biologica Sibirica, 3(4), 20–30.
511. Grichanov I.Ya., Polevoi A.V., Ovsyannikova E.I. 2017. New records of Dolichopodidae (Diptera) from Valaam Island (Russian Karelia). Acta Biologica Sibirica, 3(4), 81–87.
512. Grichanov I.Ya., Ahmadi A., Kosterin O.E. 2017. New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Central and North-Eastern Iran. Acta Biologica Sibirica, 3(4), 99–112.
513. Grichanov I.Ya. 2017. A new species of Hercostomoides Meuffels et Grootaert, 1997 from Indonesia with new combinations for some Oriental Sympycninae (Diptera: Dolichopodidae). Halteres 8, 123-136. http://www.antdiversityindia.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Grichanov_Hercostomoides_upload.7222944.pdf
514. Grichanov I.Ya. & Kustov S.Yu. 2017. Peloropeodes acuticornis (Oldenberg, 1916) (Dolichopodidae). In: Zamotajlov A.S., Lokhman Yu.V., Volfov B.I., eds. Red Data Book of Krasnodar Territory (Animals). Third edition. Krasnodar: Administration of Krasnodar Territory, p. 437-439 (in Russian).
515. Grichanov I.Ya., Volfov B.I. 2017. Sybistroma transcaucasica (Stackelberg, 1941) (Dolichopodidae). In: Zamotajlov A.S., Lokhman Yu.V., Volfov B.I., eds. Red Data Book of Krasnodar Territory (Animals). Third edition. Krasnodar: Administration of Krasnodar Territory, p. 440-441 (in Russian).
516. Grichanov I.Ya., Volfov B.I. & Kustov S.Yu. 2017. Sciapus polozhentsevi Negrobov, 1977 (Dolichopodidae). In: Zamotajlov A.S., Lokhman Yu.V., Volfov B.I., eds. Red Data Book of Krasnodar Territory (Animals). Third edition. Krasnodar: Administration of Krasnodar Territory, p. 439-440 (in Russian).
2018
517. Grichanov I.Ya. 2018. A new genus and species of subfamily Medeterinae (Diptera: Dolichopodidae) from Tanzania. Far Eastern Entomologist 350: 9-16.
518. Grichanov I.Ya. 2018. New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Tyva Republic (Russia, Siberia). Acta Biologica Sibirica, 4(1), 6-16.
519. Grichanov I.Ya. 2018. An annotated catalogue of Afrotropical Dolichopodoidae (Diptera). St.Petersburg: VIZR, 152 p. (¯Plant Protection News, Supplements›, N25). Urn:lsid:zoobank.org:pub:984602B4-A39B-422F-B35C-F6C8DBE5D3F1. Available from: http://doi.org/10.5281/zenodo.1187006; https://archive.org/details/Grichanov2018AfroDoliCatalogS; http://www.vestnik.iczr.ru/supplement/indexe.html (accessed 2 March 2018).
520. Grichanov I.Ya., Bagachanova A.K. 2018. An annotated checklist of Dolichopodidae (Diptera) of Yakutia (Siberia) with some new records. Russian Entomological Journal 27(1): 73-92. (open access).
521. Grichanov I.Ya., Khrulyova O.A. 2018. Fauna and ecology of Dolichopodidae (Diptera) from Wrangel Island Nature Reserve (Chukotka, Russia). Nature Conservation Research 3(3): 37-45.
523. Grichanov I.Ya. 2018. An annotated checklist of Dolichopodidae (Diptera) of Chukotka (Russia) with new records. Acta Biologica Sibirica 4(2), 25-31.
525. Grichanov I.Ya. 2018. New records of Afrohercostomus Grichanov (Diptera, Dolichopodidae) from Tropical Africa. Acta Biologica Sibirica 4(3), 54-56.
526. Grichanov I.Ya., Negrobov O.P. 2018. Peloropeodinae (Diptera: Dolichopodidae) from Baltic amber. Caucasian Entomological Bulletin 14(1): 95-114.
527. Grichanov I.Ya. A new subfamily of Dolichopodidae (Diptera) for Tenuopus Curran, 1924 with description of new species from Tropical Africa. Far Eastern Entomologist 364: 1-25.
528. Ahmadi A., Gheibi M., Ostovan H., Hesami S., Grichanov I.Ya. 2018. New records of Dolichopodidae (Diptera) from Central Provinces of Iran. Biharean Biologist 12 (1): 7-9. http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v12n1/bb_e171202_Gheibi.pdf [reprinted without illustrations from Ahmadi et al., 2016: Halteres 7: 191-196].
529. Grichanov I.Ya., Freidberg A. 2018. New species and new records of Dolichopodidae (Diptera) from Israel. Russian Entomological Journal, 27(3): 299-306.
530. Grichanov I.Ya., Ovsyannikova E.I. 2018. Notes on Dolichopodidae (Diptera) from the White Sea coast and islands (Russian North). Acta Biologica Sibirica 4(4): 19-24.
532. Grichanov, I.Ya. (about) 2018. To the birthday anniversary of Igor Grichanov. Vestnik zashchity rastenii (Plant Protection News) (Saint-Petersburg-Pushkin), 4: 74-75. (In Russian).
534. Grichanov I.Ya. 2018. New species and new records of Telmaturgus Mik, 1874 (Diptera: Dolichopodidae) from Tropical Africa. Caucasian Entomological Bulletin 14(2): 273-276.
2019
535. Rezaei, S., Grichanov I.Ya., Fallahzadeh, M. 2019. First records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Fars Province of Iran. Acta Biologica Sibirica, 5(1), 6-11.
538. Grichanov I.Ya. 2019. On the distribution of Campsicnemus armatus (Zetterstedt, 1849) species group (Diptera: Dolichopodidae). Acta Biologica Sibirica, 5(2), 145-150, doi: https://doi.org/ 10.14258/abs.v5.i2.6210. https://elibrary.ru/item.asp?id=38575334
540. Grichanov I.Ya. New species and new records of Lichtwardtia Enderlein, 1912 (Diptera: Dolichopodidae) from Afrotropical Region. Far Eastern Entomologist 387: 7-32. https://doi.org/10.25221/fee.387.2
541. Chursina M.A., Grichanov I.Ya. 2019. Evolutionary trends in the wing shape of the family Dolichopodidae (Diptera). Caucasian Entomological Bulletin 15(1): 215-226 (in Russian). DOI: 10.23885/181433262019151-215226
542. Nourti M., Grichanov I.Ya., Kettani K. 2019. New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Morocco. Acta Biologica Sibirica, 5(3), 118-130, https://doi.org/10.14258/abs.v5.i3.6514
545. Grichanov, I. Ya. (2019) New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Morocco. Amurian Zoological Journal, vol. XI, no. 2, pp. 126-130. DOI: 10.33910/2686-9519-2019-11-2-126-130
548. Nourti M., Grichanov I.Ya., Kettani K. 2019. A new species of Teuchophorus Loew, 1857 (Dolichopodidae, Diptera) from Morocco. Nature Conservation Research 4(4): 106-110. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2019.064
549. Grichanov, I.Ya. (interview). 2019. From children's experiments with Leucoma salicis to doctoral thesis and scientific discoveries. Agrarian science, 2019, N10: 63-65 (in Russian).
551. Ovsyannikova, E. I., Grichanov, I. Y. (2019). New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Novgorod Region of Russia with an annotated checklist of species. Amurian Zoological Journal, vol. XI, no. 3, pp. 206-217. DOI: 10.33910/2686-9519-2019-11-3-206-217
552. Grichanov I.Ya., Rezaei, S. (2019). A new species of Asyndetus Loew, 1869 from Iran (Diptera: Dolichopodidae). Halteres, 10, 35–39. doi: 10.5281/zenodo.3553175
553. Bagachanova A.K., Grichanov I.Ya. 2019. Chorological analysis of the long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) of Yakutia. Entomologicheskoe Obozrenie. Vol.98. No.4. 772-780. [in Russian]. [To be translated in: Engl. transl.: Entomol. Rev.]. DOI: 10.1134/S0367144519040134
554. Grichanov I.Ya. 2019. New Afrotropical species of Tenuopus Curran, 1924 (Diptera: Dolichopodidae). Russian Entomological Journal 28(4): [1-4]
555. Grichanov I.Ya. Discovery Udzungwomyia Grichanov in South Africa and definition of a new tribe, Udzungwomyiini (Diptera: Dolichopodidae). Israel Journal of entomology, Vol. 49 (2): 267-275.
556. Rezaei, S., Grichanov I.Ya., Fallahzadeh, M. 2019. New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Fars Province of Iran. Acta Biologica Sibirica, 5(3): 89-95.
556. Rezaei, S., Grichanov I.Ya., Fallahzadeh, M. 2019. New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Fars Province of Iran. Acta Biologica Sibirica, 5(3): 89-95. doi: https://doi.org/10.14258/abs.v5.i4.7069
558. Chursina M.A., Grichanov I.Ya. 2019. Analysis of the differences between Syntormon pallipes and S. pseudospicatus (Diptera: Dolichopodidae): morphological and molecular data. Zoosystematica Rossica, Vol. 28, No. 2, pp. 305–316. DOI 10.31610/zsr/2019.28.2.305
559. Nourti M., Kettani K., Grichanov I.Ya. 2019. Faunistic notes on the genus Sciapus Zeller (Diptera, Dolichopodidae) of Morocco. Amurian zoological journal 11(4): 309-313. DOI: 10.33910/2686-9519-2019-11-4-309-313
2020
560. Grichanov I.Ya. 2020. New species and new records of Lichtwardtia Enderlein, 1912 (Diptera: Dolichopodidae) from Australasian and Oriental Regions. Far Eastern Entomologist 339: 1-13. https://doi.org/10.25221/fee.399.1
563. Grichanov I.Ya. 2020. A new species of Pseudoparaclius Grichanov (Diptera: Dolichopodidae) from South Africa. Nature Conservation Research 5(2): [1-6]. https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2020.012; http://ncr-journal.bear-land.org/article/257
564. Grichanov I.Ya., Nourti M., Kettani K. 2020. The Hercostomus exarticulatus species group in the Palaearctic Region (Diptera: Dolichopodidae). Caucasian Entomological Bulletin 16(1): 27-34. DOI: 10.23885/181433262020161-2734
565. Grichanov I.Ya. 2020. A new species of Pseudargyrochlamys Grichanov, 2006 from South Africa (Diptera: Dolichopodidae). Russian Entomol. J. Vol.29. No.1. P.97–101. doi: 10.15298/rusentj.29.1.14
566. Grichanov I.Ya. 2020. Identification of mass pest species from photos using Internet search engines. Zashchita i Karantin Rastenii 7: 33-36. [in Russian].
567. Ovsyannikova E.I., Grichanov I.Ya., Kremneva O.Yu., Pachkin A.A. 2020. Approbation of LED traps in conditions of the Northwest of the Russian Federation. Zashchita i Karantin Rastenii 7: 29-33. [in Russian].
568. Grichanov I.Ya. 2020. New species of Condylostylus Bigot (Diptera: Dolichopodidae) from Comoros, Madagascar, Tanzania and South Africa, with key to Afrotropical species. Zootaxa 4830 (1): 062-074. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4830.1.2
571. Grichanov Igor Ya., Nourti Mohamed, Kettani Kawtar. 2020. A new species of Chrysotus Loew, 1857 (Diptera: Dolichopodidae) from Morocco. Acta Zoologica Bulgarica 72 (3): 333-338.
572. Grichanov I.Ya. 2020. Two new species of Mascaromyia Bickel (Diptera: Dolichopodidae) from Mauritius Island. Caucasian Entomological Bulletin 16(2): 201–205. DOI: 10.23885/181433262020162-201205
573. Grichanov I.Ya. 2020. New species of Hercostomus Loew, 1857 from Afrotropics (Diptera: Dolichopodidae) and key to Afrotropical fauna. European Journal of Taxonomy 722: 1-21. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.722.1131
574. Grichanov I.Ya. 2020. Review of recent investigations of Dolichopodidae (Diptera) fauna of the Mediterranean Sea basin. In: XI All-Russian Dipterological Symposium (with international participation), Voronezh, 24-29 August 2020: ķaterials. St.-Petersburg: Russian entomological society: 283-286. DOI: 10.47640/978-5-00105-586-0_2020_283
575. Negrobov O.P., Grichanov I.Ya., Wang M. 2020. Comparative analysis of the fauna of the family Dolichopodidae (Diptera) of Mongolia and Inner Mongolia of China. In: XI All-Russian Dipterological Symposium (with international participation), Voronezh, 24-29 August 2020: ķaterials. St.-Petersburg: Russian entomological society: 297-301. DOI: 10.47640/978-5-00105-586-0_2020_297
576. Ovsyannikova E.I., Grichanov I.Ya. 2020. Review of recent investigations of Dolichopodidae (Diptera) fauna of Russian North-West. In: XI All-Russian Dipterological Symposium (with international participation), Voronezh, 24-29 August 2020: ķaterials. St.-Petersburg: Russian entomological society: 302-305. DOI: 10.47640/978-5-00105-586-0_2020_302
577. Grichanov I.Ya. 2020. A new species of Sybistroma Meigen (Diptera: Dolichopodidae) from China. Far Eastern Entomologist 418: 1-8. https://doi.org/10.25221/fee.418.1
578. Dawah Hassan A., Ahmad Syed Kamran, Abdullah Mohammed A. & Grichanov Igor Ya. (2020) The family Dolichopodidae (Diptera) of the Arabian Peninsula: identification key, an updated list of species and new records from Saudi Arabia. Journal of Natural History, 54, 21-22: 1425-1454 https://doi.org/10.1080/00222933.2020.1800118
579. Grichanov I.Ya., Khruleva O.A. 2020. New records of long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) from Wrangel Island Nature Reserve (Chukotka AD, Russia). Acta Biologica Sibirica 6: 551-562. doi: 10.3897/abs.6.e53065
580. Grichanov I.Ya. 2020. Afrotropical Dolichopodoidae (Diptera) catalogue: Changes and corrections. Amurian Zoological Journal, vol. XII, no. 4, pp. 406-411. DOI: 10.33910/2686-9519-2020-12-4-406-411
581. Grichanov I.Ya. 2020. New records of Dolichopodidae (Diptera) from Russian Primorye and notes on some Chinese species. Russian Entomological Journal Vol.29. No.4: 432-438. doi: 10.15298/rusentj.29.4.12
582. Grichanov I.Ya. 2020. Lamprochromus kowarzi (p. 290). In: Avtaeva T.A., Belousov I.A., Grichanov I.Ya., David’yan G.E., Zamotailov A.S., Komarov E.V., Kushalieva Sh.A., Leptyagin D.O., Miroshnikov A.I., Orlov N.V., Popov I.B., Terskov E.N., Fominykh D.D., Shokhin I.V. Part 9. Invertebrate, Insecta (p. 243-307). In: Red data book of Chechen Republic. 2nd edition. Rostov-na-Donu, 480 p. ISBN 978-5-98864-122-3
583. Grichanov I.Ya. 2021. New records of Dolichopodidae (Diptera) from Khanty-Mansi Autonomous Region of Russia. Amurian Zoological Journal, vol. XIII, no. 1: 4-11. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2021-13-1-4-11
584. Grichanov I.Ya. 2021. A new species of Epithalassius (Diptera: Dolichopodidae) from Brittany, France. Nature Conservation Research 6(2): 93-97. http://ncr-journal.bear-land.org/article/327/?lang=en, https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2021.021
586. Grichanov I.Ya. 2021. A new species of Tenuopus Curran, 1924 (Diptera: Dolichopodidae) from Tanzania // Russian Entomological Journal. Vol.30. No.1: 103-105.
587. Ovsyannikova E.I., Grichanov I.Ya. 2021. Predatory long-legged flies in apple ecosystems of North-West Russia. Zashchita i karantin rastenii. No. 4: 43-46 (in Russian). DOI 10.47528/1026-8634_2021_4_43
588. Grichanov I.Ya., Selivanova O.O. 2021. An annotated checklist of Dolichopodidae (Diptera) species from Primorsky Territory, Russia, with new records. Amurian Zoological Journal 13(2): 202-227. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2021-13-2-202-227
589. Grichanov I.Ya. 2021. Eleven new species of Amblypsilopus Bigot (Diptera: Dolichopodidae: Sciapodinae) and a key to the species of Madagascar and adjacent islands. European Journal of Taxonomy 755: 47-87. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.755.1399
590. Grichanov I.Ya. 2021. Oleg Pavlovich Negrobov (21 November 1941 - 8 January 2021). Fly Times 66: 61-65.
591. Grichanov I.Ya. 2021. New records of Dolichopodidae (Diptera) from Mordovia, Russia. Caucasian Entomological Bulletin 17(1): 129-139. DOI: 10.23885/181433262021171-129139
592. Grichanov I.Ya., Nourti M. 2021. Notes on taxonomy and distribution of some Ortochile Latreille, 1809, Sybistroma Meigen, 1824 and Teuchophorus Loew, 1857 (Diptera: Dolichopodidae) species from Mediterranean Region. Russian Entomological Journal Vol.30. No.2. P.189-195. doi: 10.15298/rusentj.30.2.14
593. Grichanov I.Ya. 2021. A new species of Mesorhaga Schiner, 1868 (Diptera: Dolichopodidae) from Tanzania, with key to Afrotropical species. Far Eastern Entomologist 435: 1-6. https://doi.org/10.25221/fee.435.1
595. Grichanov I.Ya., Chursina M.A., Wang M. 2021. Detection of biodiversity local centers and gradients of change of Dolichopodidae (Diptera) in East Asia. Journal of Insect Biodiversity 28(1): 13-34. https://doi.org/10.12976/jib/2021.28.1.2
596. Grichanov I.Ya., Chursina M.A., Maslova O.O., Selivanova O.O., Wang Mengqing. 2021. Primorsky Krai as a Dolichopodidae (Diptera) biodiversity center in mainland East Asia. In: Baklanov P.Y., Ganzei K.S., Moshkov A.V. (eds.). Materials, 16th Meetings of Geographers of Siberia and the Far East, September 28 - October 1, 2021. Collection of scientific articles. Vladivostok: Pacific Geographical Institute: 128-130. DOI: 10.35735/9785604701119_128
597. Grichanov, I. Ya. (2021) First records of Dolichopodidae (Diptera) from Bastak Nature Reserve, Russia. Amurian Zoological Journal, vol. XIII, no. 3, pp. 401-404. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2021-13-3-401-404
598. Polevoi A.V., Grichanov I.Ya. 2021. First data on long-legged flies (Diptera, Dolichopodidae) of the Onezhskoye Pomorye National Park (Arkhangelsk Region, Russia). Acta Biologica Sibirica 7: 283-292. doi: 10.3897/abs.7.e62610
599. Grichanov I.Ya. 2021. A new species of Plagiozopelma Enderlein, 1912 (Diptera: Dolichopodidae) from Cameroon. Journal of Insect Biodiversity 28(2): 35-43. https://doi.org/10.12976/jib/2021.28.2.1
600. Grichanov I.Ya. 2021. Genus Mesorhaga Schiner, 1868 (Diptera: Dolichopodidae) on Madagascar, with description of a new species. Entomological Review, Vol. 101, No. 5, pp. 705-708. https://doi.org/10.1134/S0013873821050109
601. Grichanov I.Ya. 2021. Discovery of Dytomyia Bickel (Diptera: Dolichopodidae) on African continent with description of a new peculiar species from Kenya. Israel Journal of entomology 51, pp. 85-91. https://doi.org/10.5281/zenodo.5589575
602. Grichanov I.Ya. 2021. Two new species of Parentia Hardy, 1935 (Diptera: Dolichopodidae) from South Africa, with key to Afrotropical species. Caucasian Entomological Bulletin 17(2): 325-332. DOI: 10.23885/181433262021172-325332
604. Grichanov I.Ya. 2021. New species and new records of the Afrotropical Sciapodinae (Diptera: Dolichopodidae). Proceedings of the Russian Entomological Society. St Petersburg, Vol. 92: 42-65. https://doi.org/10.1016/10.47640/1605-7678_2021_92_42
605. Shamshev I.V., Grichanov I.Ya. 2021. Oleg Pavlovich Negrobov (21.11.1941-08.01.2021). Proceedings of the Russian Entomological Society. St Petersburg, 2021. Vol. 92: 5-11. [in Russian].
606. Grichanov I.Ya., Maslova O.O., Selivanova O.O., Kornev I.I. 2021. Contribution of the Professor O.P. Negrobov's school to the study of Dolichopodidae (Diptera) of the Russian Far East (p. 95-99). Results and prospects for the development of entomology in Eastern Europe: collection of articles of the IV International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of Alexander Mikhailovich Tereshkin (1953–2020), December 1-3, 2021, Minsk, eds.: O.V. Prischepchik, E.V. Makovetskaya. Minsk: A.N. Varaksin Publishing house, 434 p. [in Russian].
607. Grichanov I.Ya., Selivanova O.O. 2022. Long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) from Kurile Islands, with description of a new species of the genus Sciapus Zeller, 1842. Far Eastern Entomologist 445: 7-24. https://doi.org/10.25221/fee.445.2
609. Grichanov I.Ya. 2022. Six new species of Amblypsilopus Bigot (Diptera: Dolichopodidae: Sciapodinae) and a key to species of the Afrotropical mainland. European Journal of Taxonomy 789: 49-80. https://doi.org/10.5852/ejt.2022.789.1631
610. Grichanov I.Ya., Chursina M.A., Wang M. 2021. A checklist of Dolichopodidae (Diptera) species from Russian and Chinese far eastern mainland. Version 1. Online edition: https://doi.org/10.5281/zenodo.6281039
611. Ovsyannikova E.I., Grichanov I.Ya. 2022. First records of Dolichopodidae (Diptera) from Kurgalsky Nature Reserve, and new records for Leningrad Region, Russia // Russian Entomological Journal. Vol.31. No.1: 80–82
612. Grichanov, I. Ya. (2022) New records of Dolichopodidae (Diptera) from Primorsky Territory, Russia. Amurian Zoological Journal, vol. XIV, no. 1, pp. 48-60. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2022-14-1-48-60
613. Selivanova, O. V., Grichanov, I. Ya. (2022) An annotated checklist of Dolichopodidae (Diptera) species from Sakhalin, Russia, with new records. Amurian Zoological Journal, vol. XIV, no. 1, pp. 34-47. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2022-14-1-34-47
614. Kettani K, Ebejer MJ, Ackland DM, Bachli G, Barraclough D, Bartak M, Carles-Tolra M, Cerny M, Cerretti P, Chandler P, Dakki M, Daugeron C, De Jong H, Dils J, Disney H, Droz B, Evenhuis N, Gatt P, Graciolli G, Grichanov IY, Haenni J-P, Hauser M, Himmi O, Macgowan I, Mathieu B, Mouna M, Munari L, Nartshuk EP, Negrobov OP, Oosterbroek P, Pape T, Pont AC, Popov GV, Rognes K, Skuhravy M, Skuhravy V, Speight M, Tomasovic G, Trari B, Tschorsnig H-P, Vala J-C, von Tschirnhaus M, Wagner R, Whitmore D, Woznica AJ, Zatwarnicki T, Zwick P (2022) Catalogue of the Diptera (Insecta) of Morocco - an annotated checklist, with distributions and a bibliography. ZooKeys 1094: 1–466 [Kettani K, Grichanov IY, Negrobov OP. Dolichopodidae: 218-228]. https://doi.org/10.3897/zookeys.1094.62644
615. Grichanov, I. Ya., Selivanova, O. V. (2022) New records of Dolichopodidae (Diptera) from Yakutia and Far East of Russia. Amurian Zoological Journal, vol. XIV, no. 1, pp. 156-167. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2022-14-1-156-167
618. Grichanov I.Ya. 2022. An annotated checklist of Dolichopodidae (Diptera) species from Belarus, with new records. Amurian Zoological Journal, vol. 14, no. 2, 186-198. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2022-14-2-186-198
619. Grichanov I.Ya. 2022. A new species of Hercostomus Loew, 1857 (Diptera: Dolichopodidae) from Tanzania // Russian Entomological Journal, Vol.31. No.2. P.191-193. doi: 10.15298/rusentj.31.2.18
620. Grichanov I.Ya., Chursina M.A., Maslova O.O., Selivanova O.O. 2022. Review of recent investigations of Dolichopodidae (Diptera) fauna of the Russian Far East. In: 16th Congress of the Russian Entomological Society. Moscow, August 22-26, 2022. Abstract book. Moscow: KMK, p. 57. https://doi.org/10.5281/zenodo.6976546
621. Grichanov I.Ya. 2022. Discovery of Griphophanes Grootaert & Meuffels in Cameroon (Diptera: Dolichopodidae). Russian Entomological Journal 3: 293-296. doi: 10.15298/rusentj.31.3.11
622. Selivanova O.V., Chursina M.A., Grichanov I.Ya. and Maslova O.O. 2022. New and insufficiently studied morphological characters in species of the genus Dolichopus Latreille, 1797 (Diptera: Dolichopodidae). Proceedings of the Zoological Institute RAS, 2022, 326(3): 190-202. https://doi.org/10.31610/trudyzin/2022.326.3.190
623. Grichanov I.Ya. 2022. A new species of the genus Thinophilus Wahlberg (Diptera: Dolichopodidae) from Turkey, new records and a key to species of West and Central Palaearctic. Caucasian Entomological Bulletin 18(2): 223-230. DOI: 10.23885/181433262022182-223230
624. Grichanov I.Ya. 2022. A new species of the genus Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) from New Guinea, new records and a key to species from New Guinea and adjacent islands. Entomological Review 102(4): 543-548. DOI: 10.1134/S0013873822040121
625. Grichanov I.Ya. 2022. A new species of Campsicnemus Haliday (Diptera: Dolichopodidae) from South Africa and a key to continental Afrotropical species. Euroasian Entomological Journal, 21(4): 239–242. doi: 10.15298/euroasentj.21.4.10
626. Grichanov I.Ya. 2022. First reliable record of the genus Micromorphus Mik, 1878 (Diptera: Dolichopodidae) from the Oriental Region, with the description of a new species from India. Russian entomological journal. Vol.31. No.4. P.422-425. doi: 10.15298/rusentj.31.4.13
627. Volfov B.I. 2022. Argyra submontana Negrobov et Selivanova, 2006. In: Zamotajlov A.S., ed. Red Data Book of Republic of Adygheya. Part 2. Animals. Third edition. Voronezh: OOO "Slavyanskaya", p. 230 (in Russian; Grichanov I.Ya. - photo).
628. Volfov B.I. 2022. Diostracus caucasicus (Negrobov, 1965). In: Zamotajlov A.S., ed. Red Data Book of Republic of Adygheya. Part 2. Animals. Third edition. Voronezh: OOO "Slavyanskaya", p. 230-231 (in Russian; Grichanov I.Ya. - photo).
629. Grichanov I.Ya., Volfov B.I. 2022. Sybistroma transcaucasica (Stackelberg, 1941). In: Zamotajlov A.S., ed. Red Data Book of Republic of Adygheya. Part 2. Animals. Third edition. Voronezh: OOO "Slavyanskaya", p. 231-232 (in Russian).
630. Grichanov I.Ya., Volfov B.I. 2022. Sciapus polozhentsevi Negrobov, 1977. In: Zamotajlov A.S., ed. Red Data Book of Republic of Adygheya. Part 2. Animals. Third edition. Voronezh: OOO "Slavyanskaya", p. 232-233 (in Russian).
631. Volfov B.I., Grichanov I.Ya. 2022. Dolichopus ciscaucasicus Stackelberg, 1927. In: Zamotajlov A.S., ed. Red Data Book of Republic of Adygheya. Part 2. Animals. Third edition. – Voronezh: OOO “Slavyanskaya”, p. 233-234 (in Russian).

2023

633. Grichanov I.Ya., Gilasian E. 2023. Mangrovomyia, a new genus of long-legged flies from Iranian mangroves (Diptera: Dolichopodidae: Hydrophorinae). Zootaxa 5239 (3): 395-407. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5239.3.4
634. Grichanov, I. Ya. (2023) First records of Dolichopodidae (Diptera) from Khingan Nature Reserve, Russia. Amurian Zoological Journal, vol. XV, no. 1, pp. 69-76. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2023-15-1-69-76
635. Grichanov, I. Ya., Gilasian, E. (2023) An annotated checklist of Dolichopodidae (Diptera) species from Iran, with new records and a bibliography. Amurian Zoological Journal, vol. XV, no. 1, pp. 82-109. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2023-15-1-82-109
636. Grichanov I.Ya. 2023. Four new species of the genus Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae) with new records and a key to species known from India and adjacent regions. Far Eastern Entomologist 472: 1-17.
637. Grichanov I.Ya. 2023. Irwinus, a new genus of long-legged flies from South Africa (Diptera: Dolichopodidae: Sympycninae) // Russian Entomol. J. Vol.32. No.1: 83-88. doi: 10.15298/rusentj.32.1.10
638. Grichanov I.Ya., Gilasian E. 2023. Two new species of Sciapus Zeller, 1842 (Diptera: Dolichopodidae) from Iran. Journal of Insect Biodiversity 38 (2): 37-47. https://doi.org/10.12976/jib/2023.38.2.2
639. Grichanov, I. Ya. (2023) Afrotropical Dolichopodoidae (Diptera) Catalog: Second addition with description of a new Syntormon species from Kenya. Amurian Zoological Journal, vol. XV, no. 2, pp. 308-315. https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2023-15-2-308-315
640. Grichanov I.Ya., Gilasian E. 2023. A new species of Neurigona Rondani, 1856 (Diptera: Dolichopodidae) with a key to species from Iran and adjacent countries. Caucasian Entomological Bulletin 19(1): 79-84. DOI: 10.23885/181433262023191-7984
641. Grichanov I.Ya. 2023. Dynamics of the Dolichopodidae (Diptera) species number in the fauna of Iran: how soon the exponent turns into a sigmoid? Second All-Russian conference "Zoological collections as the source of genetic resources of the world fauna - classical and modern approaches to its study, storage and use", St. Petersburg, Zoological Institute RAS, June 27, 2023: Program and abstracts. St. Petersburg: ZIN RAS, 2023. P. 24. (In Russian)
642. Grichanov I.Ya., Gilasian E. 2023. Three new species of the genus Argyrochlamys Lamb, 1922 (Diptera: Dolichopodidae) from mangroves of Iran and Oman // Russian Entomol. J. Vol.32. No.2: 210-220. doi: 10.15298/rusentj.32.2.12
643. Grichanov I.Ya. 2023. A review of the Afrotropical Thinophilus Wahlberg, 1844 (Diptera: Dolichopodidae), with the description of ten new species. European Journal of Taxonomy 878: 1-52. https://doi.org/10.5852/ejt.2023.878.2153
644. Grichanov I.Ya., Gilasian E. 2023. A review of the genus Asyndetus Loew, 1869 (Diptera: Dolichopodidae) from Iran and neighbouring countries with the description of three new species. Journal of Insect Biodiversity 040 (1): 12-27. https://doi.org/10.12976/jib/2023.40.1.2
See complete LIST

Dolichopodidae Homepage